Avís legal

 

Informació general

Titularitat de la pàgina web: el nom dels dominis www.psiquiatrabarcelona.es i www.consultasarro.com estan registrats en favor de Salvador Sarró Maluquer, amb NIF 46120440N (ara endavant Consulta Dr. Sarró)  i domicili social a C./ Provença 156, 4rt 3ª, 08036 - Barcelona, telèfon 93 451 59 40 i adreça de correu electrònic consulta@sarro.cat

Condicions d'ús

1.- Mitjançant les presents condicions d'ús, Consulta Dr. Sarró, regula l'accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que es troba en la mateixa, per part dels seus clients i demés usuaris de la Xarxa.

2.- Per l'ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d'ús.

3.- L'ús del lloc web així com de la informació continguda en la mateixa és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, comprometent-se Consulta Dr. Sarró a publicar les noves condicions d'ús a la web amb el menor temps possible.

4.- L'usuari es compromet a no utilitzar la web ni la informació oferta a la mateixa per a la realització d'activitats contràries a la llei, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions d' ús. Ambdues, accés i informació, són responsabilitat exclusiva de qui ho realitza, sense que pugui responsabilitzar-se a Consulta Dr. Sarró dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de dit accés o ús de la informació aliena a la seva voluntat.

5.- Consulta Dr. Sarró no serà responsable dels errors en l'accés a la web o en els seus continguts, posant la major diligència en que els mateixos no es produeixin Consulta Dr. Sarró es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat de les seves pàgines web, en raó de l'eventual necessitat d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes.

6.- Tots els continguts de la web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat Consulta Dr. Sarró i estan protegides per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logos de Consulta Dr. Sarró que apareixen a la pàgina web són titularitat de Consulta Dr. Sarró, telèfon de contacte 93451540 i adreça de correu electrònic consulta@sarro.cat. Idèntiques referències es realitzen respecte els noms de domini www.psiquiatriabarcelona.es i www.consultasarro.com.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio no podran ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l'expressa autorització, llevat que s'indiqui el contrari. L'ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web aliena, a qualsevol de les pàgines de les webs www.psiquiatriabarcelona.es i www.consultasarro.com estarà sotmès a les següents condicions:

  • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis continguts a les webs de qualsevol de les dos entitats.

  • No s'establiran deep-links amb les ni dels seus serveis, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.

  • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de les webs i els seus serveis i, en particular, llevat d'aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina webs de Consulta Dr. Sarró, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Consulta Dr. Sarró .

  • Sota cap circumstància, Consulta Dr. Sarró seran responsables dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la que es realitzi l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.

  • Qualsevol hiperenllaç a les webs de Consulta Dr. Sarró s’efectuarà a la seva pàgina principal.

8.- Política de Privacitat o Protecció de Dades

A. Dret d'informació

La present política de protecció de dades regula l'accés i l'ús del servei de l les webs www.psiquiatriabarcelona.es i www.consultasarro.com posa a disposició dels usuaris d'Internet interessats en els seus serveis i continguts. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Consulta Dr. Sarró titular de les webs, informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Consulta Dr. Sarró i sota la seva responsabilitat.

B. Finalitat
Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte a la web són recollides per Consulta Dr. Sarró amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que proporciona a través d'aquesta web.

C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades.

Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) al formulari de registre a complimentar per l'usuari són estrictament necessaris per a atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a la mateixa qualsevol modificació de les mateixes.

D. Consentiment de l'usuari.

L'enviament de dades personals mitjançant l'ús dels formularis o, en el seu cas, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als serveis i productes relacionats amb les finalitats de les webs de Consulta Dr. Sarró, així com en l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb la Consulta Dr. Sarró i les seves iniciatives.

E. Comunicacions electròniques.

Consulta Dr. Sarró informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdevenimentsque puguin ser d'interès per als usuaris de la web quan així ho sol·licitin expressament. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l'usuari.

F. Seguretat
Consulta Dr. Sarró manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme el Real Decret 994/1999, de l'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través de la web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. 
Consulta Dr. Sarró es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades personals contingudes al fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-lis un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, al seu cas, puguin produir-se.

G. Galetes (“cookies”) i IPs.

L'usuari accepta l'ús de cookies i seguiments d'Ip's l'ús del qual permet a Consulta Dr. Sarró recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, número de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la que prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant, l'usuari si així ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

H. Spamming
Consulta Dr. Sarró no utilitza tècniques d'"spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats a la web o missatges de correu electrònic. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. del 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. del 12 de juliol de 2002).

I. Drets dels interessats

En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els articles 12 a 22 del RGPD, en els que es regula el dret d'informació i recollida de dades, Consulta Dr. Sarró li informa dels següents aspectes:

  • Les dades de caràcter personal que es recullin en el present document o en el formulari web seran tractades per Consulta Dr. Sarró, amb domicili a Carrer Provença 156, 4rt 3ª, 08036 Barcelona, telèfon 93 451 59 40 i correu electrònic consulta@sarro.cat, i es tractaran exclusivament amb la finalitat de ser utilitzades per a donar resposta a la seva consulta i/o sol·licitud. Pot contactar amb el responsable de tractament de dades mitjançant l'adreça de correu electrònic consulta@sarro.cat.

  • Entenem que ens garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent vostè el responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte en un altre cas.

  • Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i no seran cedides a terceres empreses ni entitats.

  • Vostè tindrà dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a Consulta Dr. Sarró, Carrer Provença 156, 4rt 3ª, 08036 - Barcelona, amb un termini màxim de resposta de 30 dies. En cas que consideri que en algun moment es vulneren els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


9.- Les condicions d'ús d'aquesta web tenen caràcter indefinit. Consulta Dr. Sarró es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d'accés a les mateixes, així com als continguts en elles incloses o les condicions d'ús, recollides en el present document.

 

10.- La prestació del servei d'aquesta web i les presents condicions d'ús es regeixen por la Llei espanyola. Les parts, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Copyright


Consulta Dr. Sarró, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de les pàgines webs www.psiquiatriabarcelona.es i www.consultasarro.com. Consulta Dr. Sarró és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament als relatius a les marques registrades.